Sagem
!

ANSMANN Handy Akkus 3,7V - Art.-Nr. 243027, 243028

!

Art.-Nr.    Kapazität      Typ

243027     600mAh       My-X 8

243028     650mAh       My-X 75