!
!

74HCT138 TEX

!

74HCT139 PH/SPI/TEX

!

74HCT151 TEX

!

74HCT153 PH/TEX

!

74HCT157 PH/TEX

!

74HCT158 HAR/PH**

!

74HCT161 HAR*

!

74HCT162 PH**

!

74HCT163 PH**

!

74HCT164 FSC/TEX

!

74HCT165 TEX RoHS

!

74HCT166 TEX

!

74HCT173 ELC**

!

74HCT174 PH/HAR/GS

!

74HCT175 PH

!

74HCT193 PH/TEX/NAT/MTG

!

74HCT194 PH*

!

74HCT221 TEX

!

74HCT237 PH**

!

74HCT238 TEX

!

74HCT240 HAR/MOT/NAT/TEX

!

74HCT241 STM/PH

!

74HCT242 ELC/SIG

!

74HCT243 PH/HAR

!

74HCT244 TEX/PH

!